Säännöt

1§     Yhdistyksen nimi on Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry, sen kotipaikkana on Tampereen kaupunki ja toiminta-alueena Tampereen  kaupungin läntiset kaupunginosat

 

2§   Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tesoman alueeseen kuuluvien kaupunginosien asukkaiden, yhdistysten, julkisten yhteisöjen ja yritysten välistä yhteistyötä, edistää toiminta-alueensa henkistä ja yleistä aineellista kehittymistä, kotiseututuntemusta, viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä parantaa alueella elämisen laatua ja turvallisuutta. 
Näihin päämääriin yhdistys pyrkii järjestämällä kokous-, esitelmä-,  keskustelu- ja juhlatilaisuuksia sekä muuta samantapaista toimintaa, tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja ja harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

 

3 §     Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä kiinteistöjä ja arvopapereita.  Yhdistys voi  toimintansa tukemiseksi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kioskitoimintaa.

 

4 §   Yhdistyksen yksilöjäseneksi voidaan ottaa henkilö, yhteisöjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö tai kannatusjäseneksi henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja joka  hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.  Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

5 §     Jäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää erikseen yksilö-, yhteisö- ja kannatusjäsenille.  Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

6 §     Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  Yhdistys voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

7§  Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- tai  huhtikuussa ja syyskokous marras- tai joulukuussa.  Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää mikäli yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta ilmoitetun asian käsittelyä varten.  Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, joko kaikille jäsenille lähetetyllä kirjeellä, tai ilmoittamalla Tampereen kaupungin länsialueella yleisesti leviävässä sanoma- tai muussa lehdessä tai alueella olevilla ilmoitustauluilla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta

 

8 §     Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto.  Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.  Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset.

 

9 §     Yhdistyksen  syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle. Päätetään yksilö, yhteisö ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.  Vahvistetaan tulo ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi. Puheenjohtaja toimii yhdistyksen toiminnanjohtajana.  Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja joka toinen vuosi.  Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan varajäsenet.  Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä näille varamiehet.  Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten tekemät ehdotukset.

 

10 §   Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja

sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi ja varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.  Hallituksen varsinaisista jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäiset erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.  Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus laatii tulo- ja menoarvioesityksen sekä toimintasuunnitelmaehdotuksen kalenterivuosittain syyskokoukselle.

 

11 §   Ylimääräisissä yhdistyksen kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

 

12 §   Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen

jäsentä yhdessä.  Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla.

 

13 §   Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

 

14 §   Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi sen jäljelle jääneet varat annetaan Tampereen kaupungille, jonka tulee käyttää varat mikäli mahdollista näiden sääntöjen pykälässä 2 mainittuun tarkoitukseen.